Thiết bị đo bằng máy tính điện tử cho kéo nắn xe tai nạn SHARK

– Kiểu hệ thống đo: Siêu âm

– Số đầu đo tối đa: 12

– Số đầu đo tối thiểu: 6

– Hệ điều hành: Windows 7

– Màn hình: 17 Inch

– Cơ sở dữ liệu đo được cài đặt: 99%

– Phương thức cập nhật: CD/DVD/USB

– Nguồn điện: 220 / 50 V/Hz

– Cầu chì bảo vệ: 16 A